Navigatie

Privacy

Doeleinden
Voor elk bezoek aan IJtsma.nl en elke overeenkomst die wij sluiten geldt dit privacy statement. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op IJtsma.nl kunt u ons privacy statement altijd inzien.

IJtsma.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie en verwerking van uw bestelling, relatiebeheer, het doen van gerichte marketingacties, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, het uitvoeren van analyses en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten, de uitvoering van de overeenkomst met u en de afhandeling van klachten en serviceverlening, kan IJtsma.nl samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen. In verband daarmee kan IJtsma.nl persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen IJtsma.nl, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van IJtsma.nl.

Informatie voortvloeiende uit de tussen u en IJtsma.nl bestaande overeenkomst kunt u per e-mail ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail of social media kanalen ontvangen.

Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit aan ons doorgeven. Dat kan via de afmeldlink in onze commerciële emails of een e-mail te sturen via onze website www.ijtsma.nl/contact.

Door de algemene voorwaarden van IJtsma.nl te accepteren stemt u tevens in met de mogelijkheid dat IJtsma.nl uw persoonsgegevens (laat) gebruiken voor credit scoring.

IJtsma.nl gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Welke persoonsgegevens bedoelen we eigenlijk?
- Voor- en achternaam
- Adres en woonplaats
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Betaalgegevens
- Winkelvoorkeur
- IP-adres

Zijn uw persoonsgegevens veilig?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn uw rechten?
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
Conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
Conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Google
IJtsma.nl heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Alle gegevens die IJtsma.nl deelt met Google zijn versleuteld en anoniem. Standaard is ‘gegevens delen’ met Google uitgezet.

Google Tag Manager
IJtsma.nl gebruikt Google Tag Manager om specifieke content te isoleren en in een tag te plaatsen. Zo kunnen wij eenvoudig specifieke content afhankelijk maken van verschillende variabelen, zoals bijvoorbeeld toestemming. Wij gebruiken Google Tag Manager onder andere om te bepalen of een bepaalde cookie mag worden geplaatst nadat de bezoeker van onze website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dan wel om te bepalen welke content mag worden bewaard. Daarbij houden wij rekening of een bezoeker wel of geen toestemming heeft gegeven. Google Tag Manager helpt ons hierbij om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Bij het gebruik van Google Tag Manager nemen wij de waarborgen in acht zoals die door de Autoriteit Consument en Markt zijn gesteld.

Google Analytics
IJtsma.nl maak gebruik van Google Analytics. Hiermee kunnen wij data analyseren ten behoeve van de performance van onze webshops. Deze data is ten aller tijden anoniem en wordt niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google.

Contact
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met IJtsma.nl, afdeling Ecommerce, De Wensing 2, 9865 PC, Opende.

Cookies
Voor meer informatie over onze cookie policy klik hier!

Nieuwsbrief
Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.
Contactmogelijkheid: www.ijtsma.nl.nl/contact of u afmelden door de afmeld link aan te klikken in de nieuwsbrief die u heeft ontvangen!